Vilafranca de Bonany

Vilafranca de Bonany Informadors Antoni Amengual Amengual “de can Gorrió” (1934). Antoni Amengual Barceló “Gorrió” (1942). Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950), (coord.). Jordi Rosselló Barceló “de sa Plaça” (1973). Topònims Llista aprovada a les reunions de...

Valldemossa

Valldemossa Informadors Antònia Maria Calafat Rivas “de can Garrit” (1967). † Pere Castell Oliver “de sa Sínia”: (1942-2016). Francesc Mulet Jiménez “de can Barrera” (1972). Miquel Ripoll Rutlan “de can Bonshoms” o “de Son Niu” (1939), (coord.). Topònims Llista...

Son Servera

Son Servera Informadors † Joan Artigues Servera “Randa” (1930-2013). Joan Bauzà Vives “Teret” (1964). Pere Fidel Castro Lliteres “de can Costa” (Manacor, 1986). Margalida Esteve Servera “Pasta” (1925). Francisca Mas Esteve “Pasta” o “Frare” (1959), (coord.). Bartomeu...

Sóller

Sóller Informadors Joan Bisbal Coll “des Mirador” (1934). Joan Cabrer Far “de ca s’Alaronera” (1943). Lluc Antoni Coll Bernat (1954-2013) Joaquim Golard Urgell “es Fosser” o “des Cementeri” (1937). Maria de la Creu Noguera Miralles “Creu” (1958). Plàcid Pérez Pastor...

Sineu

Sineu Informadors Antoni Comes Ferriol “Ganyot” (1945). Jaume Ferriol Niell “Curolla” (1948). Gabriel Florit Febrer “Sabateret” (1944), (coord.). Margalida Font Gelabert “Coca” o “Botonera” (1956), (loc.). Pere Gelabert Salvà “Titina” (1934). Antoni Niell Fuster “de...

Ses Salines

Ses Salines Informadors Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (1950), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Sencelles

Sencelles Informadors Francisca Campaner Fiol “de sa Creu” (1963), (coord.). Pere Campaner Fiol “de sa Creu” (1933). Antoni Ferrer Ramis “de ca na Cavallera” (1936). Miquel Fiol Julià “Let” (1949). Antoni Vallès Cirer “Merris” (1937). Topònims Llista aprovada a les...

Selva

Selva Informadors Rosa Alba Grau “de ca n’Alba” (1970) (coord.). Martí Escandell Mir “Gran” o “de ca na Joana Punxa” (1977). Rafel Gelabert Tortella “de cas Sabater” (1973). † Maria Martorell Vallcaneres “de can Vicenç” (1925-2016). Mateu Morro Morro “de can Pere” o...

Santanyí

Santanyí Informadors Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (1950), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Santa Maria del Camí

Santa Maria Informadors Mateu Morro Marcé “de can Morro” (1956), (coord i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Santa Margalida

Santa Margalida Informadors Antoni Mas Forners “de can Foc” o “de ca sa Carbonera” (1968), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Santa Eugènia

Santa Eugènia Informadors Francesc Capó Canyelles “Capó” (1948) †Josep Coll Bibiloni “Torres” (1930-2012). Àngela Martorell Rigo “de can Coves” o “de can Freixura” o “des Telèfon” (1934). Magdalena Mulet Roca “de can Llarg” (1929). Ramon Parets Vidal “de ses Rotes...

Sant Llorenç des Cardassar

Sant Llorenç des Cardassar Informadors Antoni Artigues Riera “Randa” (1935). Sebastià Pasqual Pasqual “de sa Coma” (1928), (coord.). Guillem Pont Ballester “de sa Begura” (1949), (loc.). Antoni Riera Font “Mossegat” (1942). Rafela Riera Pasqual “de sa Coma” (1971)....

Sant Joan

Sant Joan Informadors Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Sa Pobla

Sa Pobla Informadors Llorenç Canyelles Crespí, “Magarro” (1934), (coord.). Gabriel Cladera Comes “Collut” (1936). † Pau Cladera Comes “Collut” (1931-2012).   Joan Franc Ballester “Goris” (1937). Francesc Lillo Colomar “de ca sa Pollencina” (Alaró, 1961). Mateu...

Puigpunyent

Puigpunyent Informadors Just Hernández Marí “Just” (1951), (coord. i loc.).     Tomàs Vibot Railakari “de can Solom” (1973). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Porreres

Porreres Informadors Bernat Bauçà Garau, “de can Xiscos” (1962). Bartomeu Català Noguera “de Son Redó” (1941), (coord.). Pere Mulet Miró “de Son Moro” (1934). Rafel Picornell Manresa, “de can Vila” (1942), (loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del...

Pollença

Pollença Informadors Mateu Albertí Ensenyat “Coll Llarg” (1929). Bartomeu Cerdà Cerdà “Cusset” (1942) (coord. i loc.). Jaume Simó Plomer “de l’Estany” (1936). Joan Torres Velasco “Torres” (1953). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de...

Petra

Petra Informadors Miquel Febrer Roca, “Peu” o “Roca” (1960), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Muro

Muro Informadors Francesc Lillo Colomar “de ca na Pollencina” (Alaró, 1961). Pau Mateu Vives “de ca na Vives” (1965), (coord.). Antoni Molines Juan “Moliner” (1953). Jaume Perelló Petro “Xato” (1939). Joan Ramis Mas “Pubil Fort” (1927). Topònims Llista aprovada a les...

Montuïri

Montuïri Informadors Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950). Antoni Gomila Martorell “Mas” (1946). Joan Miralles Monserrat “Porrerenc” (1945), (coord. i loc.). Melcion Nicolau Jaume “Gran” (1933). Miquel Rigo Amengual “Pèl” (1937). Pau Roscar Garau “Titina”...

Marratxí

Marratxí Informadors Joana Adillon Sastre (Palma, 1966), (coord.). Julià Colom Ferrà “de can Putxet” (1934). Joan Joan Garau “de can Xarret” (1923). Apol·lònia Munar Jaume “de can Barbut” (1927). Catalina Ramis Ramis “de can Cerol” (1956). Maria Serra Batle “de ca sa...

Maria de la Salut

Maria de la Salut Informadors Bernat Carbonell Colombram “Pineda” o “Marget” (1932). Eulàlia Maria Carbonell Ferriol “de can Bernat Pineda” (1985). Bartomeu Pastor Sureda “de Deulosal” o “Cotó” (1950), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la...

Mancor

Mancor de la Val Informadors Joan Bonafè Alorda “de can Barraca” (1925). Bernadí Coll Martorell “de Son Maga” (Lloseta, 1959), (loc.). Gabriel Fiol Mateu “de Son Nadal” (1938), (coord.). Margalida Pocoví Sampol “de can Lleonard” (1968). Margalida Riera Seguí “de can...

Manacor

Manacor Informadors Pere Fons Pasqual “de ses Cases Noves” (1935). Joan Gomila Gomila “de Son Ramon” (1941). Sebastià Llinàs Barceló “Garriguer” (1935). † Joan Morey Nicolau “de can Ranqueta” (1940-2015). Antoni Pasqual Andreu “Maia” (1972) (coord. i loc.). Antoni...

Llucmajor

Llucmajor Informadors Pere Bonet Roig “de s’Àguila” o “des Faro” (1937). Celso Calviño Andreu “Saupeta” (1948). † Sebastià Cardell Tomàs ( 1921-2015) Joan Clar Monserrat “Boleno” (1952), (loc.) † Miquel Font Oliver “Canador” (1927-2011). † Bartomeu Font Tous “Canador”...

Llubí

Llubí Informadors † Guillem Alomar Perelló “de can Coves” (1928-2015). Miquel Cladera Sabater “de cas Peon” (1932), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Lloseta

Lloseta Informadors Sebastià Ferragut Bestard “Freixura” (1935). Miquel Ramon Comas “Sal” (1933). Pau Reynés Villalonga “de cas Moliner” o “de can Xalet” (1944), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de...

Lloret de Vistalegre

LLORET DE VISTALEGRE Informadors Andreu Ramis Puig-gros “Rosset” (1959), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Inca

Inca  Informadors Bernat Amengual Martorell “de Son Bordils” (1949). Gabriel Amer Perelló “de can Berruga” (1925). Bartomeu Artigues Coll “de cas Marier” o “de sa Teulera” (1936). Bernat Canyelles Mairata “de cas Coronat” (1956). † Josep Feixas Comadevall “es Català”...

Fornalutx

Fornalutx  Informadors Joan Albertí Sastre “Murons” (1946), (coord.). † Benet Busquets Marroig “de can Benet” (1934-2015). Joan Antoni Estades de Moncaire i Bisbal “de Moncaire” (1939). † Antoni Puig Arbona “Murons” (1932-2016). Joan Vicenç Ripoll “de sa Cabana”...

Felanitx

Felanitx Informadors Marc Adrover Roig “Pau” (1938). Francesc Antich Adrover “Xabec” (1947). Josep Grimalt Vidal “Rotger” o “de sa Cova” (1947). Francisca Nicolau Prohens “des Guano” (1960). Llorenç Nicolau Prohens “des Guano” (1964). Jaume Obrador Bordoy “Rosselló”...

Estellencs

Estellencs Informadors † Joan Jover i Palmer, “Minyó” (1920-2015). Bartomeu Jover Sánchez “de sa Talaia” (1960), (coord.). Bartomeu Palmer Mulet “des Serral” (1941). Mateu Riera Palmer “s’Aranyó” (1935). Gaspar Suau Tomàs “Suau” (1933). Topònims Llista aprovada a les...

Esporles

Esporles Informadors Onofre Rutlan Salamanca “Cameta” o “de Son Fort” (1958), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Escorca

escorca Informadors P. Jesús Deán Zugasti “Pare Dean” (1934), (coord.). Martí Solivellas Ferrer “de Son Colom” (1952), (loc.). Pere Solivellas Ferrer “des Cosconar” (Pollença, 1947). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29...

Deià

Deià Informadors Bernat Lluís Coll Homar “de ca na Mateua” (1954). Miquel Coll Jaume “de sa Fonda” (1934). Maties Marroig Bauçà “des Clot” (1930). Josep Martínez Martí “es Català” o “el Josep” (1949).   Bartomeu Muntaner Carbonell “de Son Ripoll” (1969). †...

Costitx

Costitx Informadors † Joan Cantarellas Ferrer “Cantarellas” o “de ca s’Estrella” (1929-2016). Jordi Ferragut Vallespir “de can Queleta” (1963). Antoni Salas Roca “de can Pere Pina” (1974), (coord.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de...

Consell

Consell Informadors Bernat Campins Llabrés “de can Marratxí” (1965), (coord. i loc.). Antoni Colom Isern “Ribes” (1923).     † Jaume Fiol Campins “de can Let” (1919-2014). Miquel Pizà Garcies “de can Llana” (1937).     Manel Santana Morro “de can...

Capdepera

capdepera Informadors † Manuel Fuster Lareu “de can Pere Andreu” (1931-2012). Jaume Garau Lliteres “Papalló” (1939). Sebastià Julià Flaquer “Sebas” (1952).   Pere Melis Garau “Colom” (1936) (loc.). Maria Àngela Melis Vila “Bibina” (1976), (coord.). Manuel...

Campos

campos Informadors Sebastià Abraham Vidal “Xorquet” (1948). Andreu Adrover Lledó “Pulsera” (1932). Guillem Bauzà Ballester “Mallol” (1957). Sebastià Coves Adrover “de can Banyat” (1963), (coord. i loc.).   Miquel Coves Solivellas “de can Banyat” (1944). Andreu...

Campanet

campanet Informadors Damià Ponç Ponç “Ferrà” (1949), (coord.). Damià Ponç Ponç “Llubina” (1950), (loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Calvià

Calvià Informadors Agustí Aguiló i Llofriu (Palma, 1964), (coord.). Gabriel Capllonch Vich “de can Vador” (1931). Antoni Castell Gayà “Biscaí” (1935). Antoni Ferrer Roig “l’Amo de ses Algorfes” (1946). Bartomeu Morey Barceló “de ses Barques” (1930). Josep Noguerol...

Bunyola

Bunyola Informadors Vicenç Amengual Agulló “Garriguer” o “de sa Teulera” (Alaró, 1980). Joan Latorre Colom “de cas Valencià” (1954). † Joan Riera Colom “Porro” (1929-2014). Llorenç Riera Colom “Porro” (1937), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de...

Búger

Búger Informadors Miquel Perelló Amengual, “Canta” (1951), (coord. i loc.). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Binissalem

Binissalem Informadors † Miquel Bestard Pons “de ca sa Clota” (1927-2016). Miquel Llabrés Comes “de can Maneguí” o “Teco” (1937). Francesc Massip Vallès “Macip” o “de can Cion Inquero” (1961), (coord. i loc.). Francesc Pol Munar “de cas Niuer” o “es Municipal” (1931),...

Banyalbufar

Banyalbufar Informadors Bàrbara Bujosa Picornell “de can Prim” (1973) (coord. i loc.). Tomàs Vibot Railakari “de can Solom” (1973). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Artà

Artà Informadors Gabriel Esteve Massanet “Metxo” (1945). Llorenç Femenias Bauzà “Algaira” (1922). Gabriel Ginard Serra “de sa Curia Vella” (1946). Rafel Ginard Vaquer “Pentinat” (1971). Jaume Guiscafrè Danús “Violí” o “Rata” (1968). Miquel Pastor Tous, “Rabassó”...

Ariany

Ariany Informadors Miquel Febrer Roca “Peu” o “Roca” (1960), (coord. i loc.). Miquel Ribot Mestre “Massanet” (1960). Topònims Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de...

Andratx

Andratx Informadors † Mateu Alzina Oliver “de can Guillem Rosa” (1933-2013). Jaume Bover Pujol “de can Joan Gran” o “Garriga” (Vosges, França,1945). Nicolau Dols Salas (1967) (coord.). Gabriel Ensenyat Pujol “Verd” (1961). Vicenç Fleixes Alemany “des Autos” (1949)....

Algaida

Algaida  Informadors Joan Capellà Galmés “Pastora” o “Joan de Randa” (1955). Catalina Mas Targa “de sa Pleta” (Palma 1938). † Pere Mulet Cerdà “de can Cerdà” (1938-2016). Miquel Sastre Pujol “Fillolet” (1947) (coord. i loc.). Bernat Servera Ribes “Miquelet” (1943). ...

Alcúdia

Alcúdia Informadors Francesc Aloy Crespí “Paiaigua” o “Fava” (1944). Manolo Espinosa Galán “Espinosa” (1947). Joan Ferrer Campomar “Rialla” (1948). Miquel Font Serralta “de can Tomàs” (1961) (coord.). Joan Llompart Pascual “Cotona” o “Rasolí” (1943) (loc.). Bartomeu...

Alaró

Alaró Informadors Antoni Colom Sastre “de can Berruga” (1937) Antoni Gomila Coll “Gomila” (1928). Andreu Guasp Rosselló “Tonet” (1944). Andreu Mateu Sastre “des Pisos” o “de ca sa Sabatera” (1965) (loc.). † Joan Pol Bibiloni “de ca na Juanita” (1917-2011)....

Palma

Palma Informadors Miquel Abraham Calafell, “de cas Villons” o “de can Plora” (1934). Joan Aguilera Hermida (1953). Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (Santanyí, 1950). Felip Alemany Mateu “Lleter” o “Taxista” (1936). Maria Alzina Busquets (1939). Andreu Barceló Vaquer “de...