2. Origen i desenvolupament del projecte

a. El Col·loqui d’Onomàstica de la Real de 1982

El VII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica tingué lloc els dies 2, 3 i 4 d’abril de 1982. Fou organitzat pels Departaments de Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i per la Societat d’Onomàstica. El Comitè d’Organització, presidit per Joan Miralles i Monserrat, cap del Departament de Llengua Catalana, era constituït per alguns professors i alumnes i diversos estudiosos de l’onomàstica. La publicació de les actes, en la “Societat d’Onomàstica. Butlletí interior”, fou possible gràcies a l’ajuda del rectorat de la UIB i dels departaments de català (vol. IX, 68 pàgs., i X, 100 pàgs. 1982).

Sens dubte trobam ja el germen del projecte que presentam entre les possibles activitats a dur a terme. Així, en la ponència sobre Els estudis de toponímia a Mallorca. Estat de la qüestió dèiem, en esmentar un possible segon projecte:

“Un suplement interessant d’aquesta obra podria ser, i això s’ha fet ja, almenys en part que sapiguem, al País Valencià, i també al Principat, un Nomenclàtor toponímic per pobles, amb els principals topònims de cada localitat. Creim que això podria ésser una bona base per a la futura i hipotètica Toponímia de les Illes Balears, i, a la vegada, podria orientar afinadament a l’hora d’acceptar certs noms geogràfics sovint escrits de manera totalment anàrquica” (op. cit., IX, pàg 17).

b. Les Jornades d’Onomàstica de la UIB (1985-2014)

La celebració del Col·loqui d’Onomàstica de la Real de l’any 1982 propicià un bon ambient i interès per l’onomàstica, sobretot en el marc dels Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i de Ciències de la Terra de la UIB. És així que s’organitzaren unes jornades sobre onomàstica en llocs diversos que afortunadament han tengut continuïtat fins avui i, així mateix, alguns seminaris.

Vegeu annex 1 per conèixer la llista d’aquestes jornades i seminaris amb el lloc i data de celebració.

L’organització d’aquestes activitats anà a càrrec, de primer, del Departaments de Filologia Catalana i Lingüística General i de Ciències de la Terra, i, a partir de 1995, del Gabinet d’Onomàstica, any en què fou creat aquest organisme, adscrit al Servei Lingüístic, i que des d’aleshores duu el pes principal de l’organització. La darrera jornada tingué lloc el 2014. Voldríem que seguís endavant la celebració d’aquestes activitats. La presentació del Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB) pensam que podria contribuir a animar els estudiosos a col·laborar en unes Jornades que s’han mostrat utilíssimes per a la formació científica en matèria onomàstica.

És mester dir, també, que s’han publicat diversos volums d’actes en què els estudiosos de l’onomàstica han pogut veure impreses les seves contribucions a les Jornades. Vegeu annex 2.

c. Els Col·loquis d’Onomàstica de la Societat d’Onomàstica a les Illes Balears (1982, 1986, 2002, 2014)

Ja hem esmentat el Col·loqui d’Onomàstica que tengué lloc a Palma, al monestir de la Real els dies 2-4 d’abril de 1982, organitzat pels Departament de Català de la UIB i la Societat d’Onomàstica. Era el primer congrés celebrat a les Illes Balears sobre temàtica onomàstica pròpiament dita. Pocs anys més tard, la Societat d’Onomàstica, fundada el 1908 per Enric Moreu Rey, organitzà també, a Menorca, l’XI Col·loqui a Maó, el 1986, i el XXVIII Col·loqui a Maó- Ciutadella, el 2002. D’altra banda, el XXIV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica tingué lloc a Eivissa el 1998. Finalment, els dies 24 i 25 d’octubre de 2014 es va celebrar a Manacor el II Congrés de la Societat d’Onomàstica, tot coincidint amb la XXVII Jornada d’Antroponímia i Toponímia de la UIB, amb el lema: Onomàstica i identitat. Un repte universal i multiestelar, coordinat pels professors de la UIB Antoni Ordines i Miquel Grimalt.

d. El Congrés Internacional d’Onomàstica (ICOS) a Barcelona (2011)

La primera setmana de setembre del 2011 la Generalitat de Catalunya acollia a Barcelona, a la seu de la Universitat de Barcelona, la celebració del XXIV Congrés Internacional d’ICOS (International Council of Onomastic Sciences) sobre Ciències Onomàstiques, que va centrar-se en Els noms en la vida quotidiana. El Congrés, amb una amplíssima representació d’estudiosos de molts països es classificà en dotze apartats, el darrer dels quals era sobre onomàstica catalana. Aquí presentàrem, juntament amb el col·laborador del NOTIB, Honorat Jaume, un estat de la qüestió sobre les tasques en relació amb el nostre projecte amb el següent sumari: objectius i abast del NOTIB, criteris de normativització, fonts bibliogràfiques de base, el marc del projecte: la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL), Metodologia en l’elaboració del NOTIB i Problemes que resol la CTAL en matèria de toponímia, el cas d’Eivissa i Formentera: nombre de topònims i els genèrics toponímics, el cas de Menorca: nombre de topònims i genèrics toponímics i el cas de Mallorca: nombre de topònims i genèrics toponímics i, finalment, les conclusions.