12. Criteris aplicats en la presentació del materials

Els materials del NOTIB es presenten d’acord amb els criteris següents:

1. Els materials apareixen classificats per illes i per municipis. Hi consignam la llista de topònims no urbans tot destriant-ne els topònims de terra, els noms de les urbanitzacions i els noms de les illes, illots, esculls, seques i talassònims de cada municipi de costa. L’ordre en què apareixen en cada un dels grups és l’alfabètic estricte.

2. Encapçala cada llista dels topònims del municipi la data o les dates en què tengué lloc l’aprovació de la llista sencera de topònims durant les reunions de la CTAL.

3. Pel que fa a l’abast de l’aplec, deixam de banda els edificis no singulars més o menys moderns situats a fora vila. Tampoc no incloem els noms de molins que es trobin en terreny urbà.

4. En el cas de determinats topònims amb més d’una forma consignam la forma secundària entre parèntesi seguida de l’abreviatura tb (també): Camí de s’Alcadena (tb. Camí de Son Cadena) (Alaró). Feim constar que en alguns casos hem reduït les formes secundàries a una sola a partir de determinats criteris.

5. Incloem una P devora els topònims amb algun tret lingüístic dialectal d’interès: Camí de s’Olivaret P, Camí de ses Quarterades P (Alaró), etc. La pronunciació inclosa és la pròpia d’un parlant del poble en qüestió, sense que això vulgui implicar que coincideixi sempre amb la pronúncia recomanada en usos formals.

6. Pel que fa a la grafia de les formes, consignam en majúscula els genèrics toponímics perquè els topònims van en llistes en vertical. Per contra, els articles en general, inclosos els personals, la forma lo i les preposicions àtones van en minúscula: Avenc de na Pola (Alaró), lo d’en Biel Pepo, (Algaida), etc. Les preposicions tòniques i els tractaments van en majúscula: Camí de Darrere ses Vinyes (Algaida), Pesquera de Mestre Arnau (Alcúdia), Cal Sen Bielet (Andratx), etc. Les partícules Can i Son i variants sempre va en majúscula en les llistes en vertical: Can Bescuit (Alaró), Cas Capità (Alaró), Ca n’Aixertell (Alcúdia), Ca na Bassera (Alcúdia), Ca s’Ou (Alcúdia), Ca ses Batletes (Alcúdia), Cas Batlet (Alcúdia), So n’Antelm (Alaró), Son Barní (Alaró), So na Móra (Algaida), Sos Bessons (Campos), etc.

7. En els casos de topònims amb Ca i/o So seguits d’un article personal i un nom que comença en vocal hi posam sempre apòstrof: Ca n’Aixertell (Alcúdia), So n’Antelm (Alaró), etc.

8. Pel que fa al tema de l’article davant el genèric, es consigna sempre quan es tracta d’un topònim unimembre i es pronuncia en la llengua viva: es Barranc (Alaró), etc. En el cas dels topònims bimembres, no el consignam quan el genèric designa una realitat encara avui existent: Cova d’Almadrà (Alaró), etc. Per contra, el posam si es tracta d’un genèric que designa un referent que ha canviat, sigui perquè ha estat objecte d’una urbanització del terreny o bé perquè s’ha produït un major abast semàntic del terme toponímic: es Camp de Mar (Alcúdia), etc. Sempre que hi ha un numeral que precedeixi un genèric hi consignam l’article corresponent: ses Tres Fites (Algaida), etc.

9. En el cas dels camins, torrents i puigs incloem per separat cada una de les denominacions, encara que es refereixin al mateix camí, torrent o puig.

10. Escrivim, en general, junts els malnoms composts per diversos elements gramaticals: Ca na Coadall (Alcúdia), Ca na Malacara (Alcúdia), etc. Excepcionalment, en casos que es poden prestar a confusió, en separam els elements: Font de Castellitx d’en Barra d’Or, etc. També hem optat per posar junts els llinatges amb el component Sant: Son Santpol (Andratx), Son Santjoan (Palma), etc. En el cas dels genèrics seguits d’adjectiu escrivim junt el mot quan en la llengua viva no hi surt l’article: Coma-sema (Bunyola), etc.