4. La Comissió de Toponímia de les Illes Balears (2011)

El 15 d’abril de 2011, es creà la Comissió de Toponímia de les Illes Balears com a “òrgan que impulsi l’aplec i l’estudi de la toponímia de les Illes Balears i la seva retolació, i, en general, la seva representació georeferenciada, tot fixant-ne els criteris corresponents i elaborant els nomenclàtors georeferenciats que estimi necessaris”. Aquesta Comissió quedà adscrita a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i les seves “tasques es duran a terme sense perjudici de les funcions que la Universitat de les Illes Balears té atribuïdes en matèria d’assessorament lingüístic, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”.

La Comissió està integrada per un nombre no superior de 19 membres, amb un president, que és el director general de Política Lingüística i 3 vicepresidents, representants dels departaments de la UIB de Filologia Catalana i Lingüística General i de Ciències de la Terra i del director general del Govern competent en cartografia, 1 secretari, amb veu però sense vot, i 10 vocals, designats pels quatre consells insulars, la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), la Comissió Tècnica d’Assessorament Lingüístic (CTAL), el Servei Lingüístic de la UIB, el Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica de la UIB, el Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) i l’Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) i un nombre no superior a 4 vocals experts en matèria de toponímia o producció cartogràfica.