5. El paper de la SF de l’Institut d’Estudis Catalans

Els responsables del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General assumim que en darrera instància és l’IEC l’entitat que dictamina la normativa de la llengua catalana. Aquest fet pot donar-se per l’aprovació de treballs elaborats en el si de la institució, però també pot succeir en el cas de treballs duits a terme a l’empara de la UIB, però amb el vistiplau de l’IEC.

És així que la SF de l’IEC ha avalat diversos documents referents a normativa onomàstica dos dels quals partiren del Departament, però que, després de ser debatuts i, en part, modificats, foren aprovats per la SF en sessió ordinària. Ens referim als documents següents:

  1. Topònims de les Illes Balears (publicat per acord de la SF de l’IEC el 21 de desembre de 1989). Informe sobre toponímia de les Illes Balears elaborat i aprovat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB a petició de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. La Secció Filològica de l’IEC revisà i aprovà aquest informe en les sessions dels dies 11 de març i 2 de desembre de 1988. El decret fou publicat prèviament al BOCAIB, n. 51, del 28 d’abril de 1988. Després seria publicat per l’IEC en Documents de la Secció Filològica. I. Barcelona 1990, Institut d’Estudis Catalans. Biblioteca Filològica, XIX, Barcelona, 1990, pàgs. 119-129.
  2. Transcripció i normativització toponímica. Document elaborat i aprovat inicialment per la CTAL i després aprovat per la SF en diverses sessions, la darrera de les quals l’1 de juliol de 2016.
  3. L’ús de l’article en la toponímia urbana de les Illes Balears. Dictamen elaborat per les Oficines d’Onomàstica de la SF i aprovat per la SF de l’IEC en la reunió del 17 de desembre de 2010.