Mancor de la Val

Informadors

Joan Bonafè Alorda “de can Barraca” (1925).
Bernadí Coll Martorell “de Son Maga” (Lloseta, 1959), (loc.).

Gabriel Fiol Mateu “de Son Nadal” (1938), (coord.).
Margalida Pocoví Sampol “de can Lleonard” (1968).

Margalida Riera Seguí “de can Miquel d’Escorca” (1925).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017