Els informadors

A Mallorca

1. Alaró

Antoni Colom Sastre “de can Berruga” (1937).
Antoni Gomila Coll “Gomila” (1928).
Andreu Guasp Rosselló “Tonet” (1944).
Andreu Mateu Sastre “des Pisos” o “de ca sa Sabatera” (1965) (loc.).
† Joan Pol Bibiloni “de ca na Juanita” (1917-2011).
Francesc Rayó Comas “Xinxa” (1937).
Francesc Rosselló Campaner “Maio” (1940) (coord.).
† Gabriel Rosselló Roig “de sa Castellera” (1912-2007).
Gabriel Sastre Borràs “Neo” (1937).

2. Alcúdia

Francesc Aloy Crespí “Paiaigua” o “Fava” (1944).
Manolo Espinosa Galán “Espinosa” (1947).
Joan Ferrer Campomar “Rialla” (1948).
Miquel Font Serralta “de can Tomàs” (1961) (coord.).
Joan Llompart Pascual “Cotona” o “Rasolí” (1943) (loc.).
Bartomeu Palou Corró “Banya” (1947).
Salvadora Riutort Mir “Dora”(1961).
Mateu Salord Bonafè “Nyany” (1931).

3. Algaida

Joan Capellà Galmès “Pastora” o “Joan de Randa” (1955).
Catalina Mas Targa “de sa Pleta” (Palma 1938).
† Pere Mulet Cerdà “de can Cerdà” (1938-2016).
Miquel Sastre Pujol “Fillolet” (1947) (coord. i loc.).
Bernat Servera Ribes “Miquelet” (1943).

4. Andratx

† Mateu Alzina Oliver “de can Guillem Rosa” (1933-2013).
Jaume Bover Pujol “de can Joan Gran” o “Garriga” (Vosges, França,1945).
Nicolau Dols Salas (1967) (coord.).
Gabriel Ensenyat Pujol “Verd” (1961).
Vicenç Fleixes Alemany “des Autos” (1949).
Gabriel Jofre Mir “Conrer” (1940).
Francesc Lillo Colomar “de ca sa Pollencina” (Alaró, 1961).
Rafel Oliver Grammàtico “Grammàtico” (1964).
Josep Pujol Alemany “Morella” (1935).
Guillem Pujol Palmer “de ca na Moixa” (1951).
Mateu Ramon Lidón “de can Calut” o “s’Arxiver” (1970).
Macià Tomàs Ensenyat “des Teatro” (1934).

5. Ariany

Miquel Febrer Roca “Peu” o “Roca” (1960) (coord. i loc.).
Miquel Ribot Mestre “Massanet” (1960).

6. Artà

Gabriel Esteve Massanet “Metxo” (1945).
Llorenç Femenias Bauzà “Algaira” (1922).
Gabriel Ginard Serra “de sa Curia Vella” (1946).
Rafel Ginard Vaquer “Pentinat” (1971).
Jaume Guiscafrè Danús “Violí” o “Rata” (1968).
Miquel Pastor Tous, “Rabassó” (1959) (loc.).
Joan Perelló Amorós “Barrines” (1944).
Maria Esperança Pérez Caselles “Santa” (Capdepera, 1975) (coord.).
Llorenç Planisi Escanelles “Canall” (1942).

7. Banyalbufar

Bàrbara Bujosa Picornell “de can Prim” (1973) (coord. i loc.).
Tomàs Vibot Railakari “de can Solom” (1973).

8. Binissalem

† Miquel Bestard Pons “de ca sa Clota” (1927-2016).
Miquel Llabrés Comes “de can Maneguí” o “Teco” (1937).
Francesc Massip Vallès “Macip” o “de can Cion Inquero” (1961) (coord. i loc.).
Francesc Pol Munar “de cas Niuer” o “es Municipal” (1931) (coord.).
† Rafel Pol Pol, “Revull” (1917-2016).

9. Búger

Miquel Perelló Amengual, “Canta” (1951) (coord. i loc.).

10. Bunyola

Vicenç Amengual Agulló “Garriguer” o “de sa Teulera” (Alaró, 1980).
Joan Latorre Colom “de cas Valencià” (1954).
† Joan Riera Colom “Porro” (1929-2014).
Llorenç Riera Colom “Porro” (1937) (coord. i loc.).

11. Calvià

Agustí Aguiló i Llofriu (Palma, 1964) (coord.).
Gabriel Capllonch Vich “de can Vador” (1931).
Antoni Castell Gayà “Biscaí” (1935).
Antoni Ferrer Roig “l’Amo de ses Algorfes” (1946).
Bartomeu Morey Barceló “de ses Barques” (1930).
Josep Noguerol Mulet “de can Mulet” (Palma, 1957).
Antoni París Muelle “París” (1935).

12. Campanet

Damià Ponç Ponç “Ferrà” (1949) (coord.).
Damià Ponç Ponç “Llubina” (1950) (loc.).

13. Campos

Sebastià Abraham Vidal “Xorquet” (1948).
Andreu Adrover Lledó “Pulsera” (1932).
Guillem Bauzà Ballester “Mallol” (1957).
Sebastià Coves Adrover “de can Banyat” (1963) (coord. i loc.).
Miquel Coves Solivellas “de can Banyat” (1944).
Andreu Ginard Adrover “Caganya” (1932).

14. Capdepera

† Manuel Fuster Lareu “de can Pere Andreu” (1931-2012).
Jaume Garau Lliteres “Papalló” (1939).
Sebastià Julià Flaquer “Sebas” (1952).
Pere Melis Garau “Colom” (1936) (loc.).
Maria Àngela Melis Vila “Bibina” (1976), (coord.).
Manuel Muntaner Fernández “Murta” (1964).
Mn. Pere Orpí i Ferrer “de na Gambusina” (1936).
Mateu Orpí Servera “Xerubí” (1936).
Josep Terrassa Flaquer “de na Maians” (1952).

15. Consell

Bernat Campins Llabrés “de can Marratxí” (1965) (coord. i loc.).
Antoni Colom Isern “Ribes” (1923).
† Jaume Fiol Campins “de can Let” (1919-2014).
Miquel Pizà Garcies “de can Llana” (1937).
Manel Santana Morro “de can Tòfol” (1972).

16. Costitx

† Joan Cantarellas Ferrer “Cantarellas” o “de ca s’Estrella” (1929-2016).
Jordi Ferragut Vallespir “de can Queleta” (1963).
Antoni Salas Roca “de can Pere Pina” (1974) (coord.).

17. Deià

Bernat Lluís Coll Homar “de ca na Mateua” (1954).
Miquel Coll Jaume “de sa Fonda” (1934).
Maties Marroig Bauçà “des Clot” (1930).
Josep Martínez Martí “es Català” o “el Josep” (1949).
Bartomeu Muntaner Carbonell “de Son Ripoll” (1969).
† Gabriel Payeras Vives “de Son Bujosa” (1935-2012).
Joan Puigserver Rutlan “des Figueral” (1975).
Magdalena Ripoll Vives “de Son Bauçà” (1945) (coord. i loc.).
Antoni Rotger Rutlan “Trona” (1916).
Catalina Rutlan Mas “de can Marc” (1961).
Pere Rutlan Ripoll “de can Marc” (1930).

18. Escorca

P. Jesús Deán Zugasti “Pare Dean” (1934) (coord.).
Martí Solivellas Ferrer “de Son Colom” (1952) (loc.).
Pere Solivellas Ferrer “des Cosconar” (Pollença, 1947).

19. Esporles

Onofre Rutlan Salamanca “Cameta” o “de Son Fort” (1958) (coord. i loc.).

20. Estellencs

† Joan Jover i Palmer, “Minyó” (1920-2015).
Bartomeu Jover Sánchez “de sa Talaia” (1960) (coord.).
Bartomeu Palmer Mulet “des Serral” (1941).
Mateu Riera Palmer “s’Aranyó” (1935).
Gaspar Suau Tomàs “Suau” (1933).

21. Felanitx

Marc Adrover Roig “Pau” (1938).
Francesc Antich Adrover “Xabec” (1947).
Josep Grimalt Vidal “Rotger” o “de sa Cova” (1947).
Francisca Nicolau Prohens “des Guano” (1960).
Llorenç Nicolau Prohens “des Guano” (1964).
Jaume Obrador Bordoy “Rosselló” (1944).
Maria Obrador Rosselló “de can Pollença” (1959).
† Antoni Vidal Monserrat “Genàs” (1942-2016).

22. Fornalutx

Joan Albertí Sastre “Murons” (1946) (coord.).
† Benet Busquets Marroig “de can Benet” (1934-2015).
Joan Antoni Estades de Moncaire i Bisbal “de Moncaire” (1939).
† Antoni Puig Arbona “Murons” (1932-2016).
Joan Vicenç Ripoll “de sa Cabana” (1933).

23. Inca

Bernat Amengual Martorell “de Son Bordils” (1949).
Gabriel Amer Perelló “de can Berruga” (1925).
Bartomeu Artigues Coll “de cas Marier” o “de sa Teulera” (1936).
Bernat Canyelles Mairata “de cas Coronat” (1956).
† Josep Feixas Comadevall “es Català” (1934-2012).
† Joan Martorell Coll “de can Valent” (1927-2012).
Gabriel Pieras Salom “de can Pieres” (1942), (coord.).
Antoni Pujol Brunet “es President” (es Secar de la Real, 1938).
Pau Ramis Fiol “des Tiradors” (1954).
Joan Truyol Truyol “de Son Sastre” (1935).
Paula Valriu Llinàs “de can Nicolau” (1953) (coord. i loc.).
Francisca Vives Amer “de cas Botiguet” (1957).

24. Lloret de Vistalegre

Andreu Ramis Puig-gros “Rosset” (1959) (coord. i loc.).

25. Lloseta

Sebastià Ferragut Bestard “Freixura” (1935).
Miquel Ramon Comas “Sal” (1933).
Pau Reynés Villalonga “de cas Moliner” o “de can Xalet” (1944) (coord.).

26. Llubí

† Guillem Alomar Perelló “de can Coves” (1928-2015).
Miquel Cladera Sabater “de cas Peon” (1932) (coord.).

27. Llucmajor

Pere Bonet Roig “de s’Àguila” o “des Faro” (1937).
Celso Calviño Andreu “Saupeta” (1948).
Joan Clar Monserrat “Boleno” (1952) (loc.)
† Miquel Font Oliver “Canador” (1927-2011).
Bartomeu Font Tous “Canador” (1952).
Mateu Ginard Sastre “de can Ginard” (1938).
Clotilde González Ballester “Queranio” (1952).
Caterina Janer Gomila “Gener” (1963) (coord.).
Joan Jaume Joan “de can Fanguet” o “Mussola” (1933).
Francesc Jaume Salvà “Reixac” (1938).
Franc Jaume Vic “Reixac” (1958).
† Pere Maimó Crespí “de can Móra” (1958-2013).
Montserrat Pons Boscana “Apotecari” o “de ses Figueres” (1953).
†Montserrat Pons Pons “Prim” (1923-2015).
Hermenegildo Reda Soler “Metildo” (1936).
Joan Sáez Vera “en Sáez” (1948).
Miquel Salvà Llull “Tacó” (1952).

28. Manacor

Pere Fons Pasqual “de ses cases Noves” (1935).
Joan Gomila Gomila “de Son Ramon” (1941).
Sebastià Llinàs Barceló “Garriguer” (1935).
† Joan Morey Nicolau “de can Ranqueta” (1940-2015).
Antoni Pasqual Andreu “Maia” (1972) (coord. i loc.).
Antoni Riutort Vives “Caragol” (1948).

29. Mancor de la Vall

Joan Bonafè Alorda “de can Barraca” (1925).
Bernadí Coll Martorell “de Son Maga” (Lloseta, 1959) (loc.).
Gabriel Fiol Mateu “de Son Nadal” (1938) (coord.).
Margalida Pocoví Sampol “de can Lleonard” (1968).
Margalida Riera Seguí “de can Miquel d’Escorca” (1925).

30. Maria de la Salut

Bernat Carbonell Colombram “Pineda” o “Marget” (1932).
Eulàlia Maria Carbonell Ferriol “de can Bernat Pineda” (1985).
Bartomeu Pastor Sureda “de Deulosal” o “Cotó” (1950) (coord. i loc.).

31. Marratxí

Joana Adillon Sastre (Palma, 1966) (coord.).
Julià Colom Ferrà “de can Putxet” (1934).
Joan Joan Garau “de can Xarret” (1923).
Apol·lònia Munar Jaume “de can Barbut” (1927).
Catalina Ramis Ramis “de can Cerol” (1956).
Maria Serra Batle “de ca sa Salera” (1938).
Xisco Tomàs Mas “des Cafè” (1961).

32. Montuïri

Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950).
Antoni Gomila Martorell “Mas” (1946).
Joan Miralles Monserrat “Porrerenc” (1945) (coord. i loc.).
Melcion Nicolau Jaume “Gran” (1933).
Miquel Rigo Amengual “Pèl” (1937).
Pau Roscar Garau “Titina” (1928).

33. Muro

Francesc Lillo Colomar “de ca na Pollencina” (Alaró, 1961).
Pau Mateu Vives “de ca na Vives” (1965) (coord.).
Antoni Molines Juan “Moliner” (1953).
Jaume Perelló Petro “Xato” (1939).
Joan Ramis Mas “Pubil Fort” (1927).

34. Palma

Miquel Abraham Calafell “de cas Villons” o “de can Plora” (1934).
Joan Aguilera Hermida (1953).
Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (Santanyí, 1950).
Felip Alemany Mateu “Lleter” o “Taxista” (1936).
Maria Alzina Busquets (1939).
Andreu Barceló Vaquer “de can Vinyes” o “de Son Mallol” (1940).
Marc Bonet Barceló “de Son Ferrer” (1935).
Bartomeu Carrió Català “de cas Pubil” (1945).
Miquel Escanellas Garau (1965).
Federico Fajula Ventura (1934).
Pere Galiana Veiret (1942), (loc.).
Rosa Garau Mas “de Moreió” (1942).
† Miquel Genestra Duran (1927-1913).
Antoni Ginard Bujosa (1956).
Maria Ignàsia Mas Garau “de Son Seguí” o “de can Mirabò” (1944)
Miquel Massot Salom “de can Massot” (1951).
Ramon Pedrosa Morey (1944).
Guillem Ramis Amengual “de cas Mestre” (1926).
Guillem Ramis Sastre “des Caragol” (1936).
Josep Riera Vila (1942).
Maria Rosselló Rebassa “Campanera” (Campos, 1929).
Antoni Salvà Jaume “de can Senyora” (1933).
Joan Salvà Vidal “de can Fullaní” (1933).
Pere Socies Serra (1936).
Ricard Terrades Jofre “de can Banya” (1942).
Pau Tomàs Salvà “de can Rander” (1935).
Gaspar Valero Martí (1958).
Pere Vaquer Crespí “Ros”(1931).
Miquel Vives Mascaró “Vives”(Campanet, 1960) (coord.).

35. Petra

Miquel Febrer Roca “Peu” o “Roca” (1960) (coord. i loc.).

36. Pollença

Mateu Albertí Ensenyat “Coll Llarg” (1929).
Bartomeu Cerdà Cerdà “Cusset” (1942) (coord. i loc.).
Jaume Simó Plomer “de l’Estany” (1936).
Joan Torres Velasco “Torres” (1953).

37. Porreres

Bernat Bauçà Garau “de can Xiscos” (1962).
Bartomeu Català Noguera “de Son Redó” (1941) (coord.).
Pere Mulet Miró “de Son Moro” (1934).
Rafel Picornell Manresa “de can Vila” (1942) (loc.).

38. Puigpunyent

Just Hernández Marí “Just” (1951) (coord. i loc.).
Tomàs Vibot Railakari “de can Solom” (1973).

39. Sa Pobla

Llorenç Canyelles Crespí “Magarro” (1934) (coord.).
Gabriel Cladera Comes “Collut” (1936).
† Pau Cladera Comes “Collut” (1931-2012).
Joan Franc Ballester “Goris” (1937).
Francesc Lillo Colomar “de ca sa Pollencina” (Alaró, 1961).
Mateu Serra Riutort “Negret” (1945).
† Antoni Serra Serra “Xineta” (1926-2011).
Antònia Serra Soler “Mussola” (1945).
Antoni Torrens Gost “de can Mama” (1937).

40. Sant Joan

Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950) (coord.).

41. Sant Llorenç des Cardassar

Antoni Artigues Riera “Randa” (1935).
Sebastià Pasqual Pasqual “de sa Coma” (1928), (coord.).
Guillem Pont Ballester “de sa Begura” (1949) (loc.).
Antoni Riera Font “Mossegat” (1942).
Rafela Riera Pasqual “de sa Coma” (1971).

42. Santa Eugènia

Francesc Capó Canyelles “Capó” (1948)
† Josep Coll Bibiloni “Torres” (1930-2012).
Àngela Martorell Rigo “de can Coves” o “de can Freixura” o “des Telèfon” (1934).
Magdalena Mulet Roca “de can Llarg” (1929).
Ramon Parets Vidal “de ses Rotes Velles” (1934) (coord. i loc.).
Guillem Rom Crespí “de can Rom” (1933).
Martina Vidal Pericàs “can Jovet” (1925).

43. Santa Margalida

Antoni Mas Forners “de can Foc” o “de ca sa Carbonera” (1968) (coord.).

44. Santa Maria del Camí

Mateu Morro Marcé “de can Morro” (1956) (coord i loc.).

45. Santanyí

Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (1950) (coord. i loc.).

46. Selva

Rosa Alba Grau “de ca n’Alba” (1970) (coord.).
Martí Escandell Mir “Gran” o “de ca na Joana Punxa” (1977).
Rafel Gelabert Tortella “de cas Sabater” (1973).
† Maria Martorell Vallcaneres “de can Vicenç” (1925-2016).
Mateu Morro Morro “de can Pere” o “Poll” (Biniamar, 1933).
Antoni Seguí Caimari “de ses Figueroles” (1948) (loc.).
Pere Seguí Caimari “de ses Figueroles” (1956).
Isabel Tortella Reynés “de ca na Verana” o “de ca na Peloni” (1959).
Maria Tortella Rotger “de can Mateva” o “de can Magre” (1951).
† Llorenç Vallori Vallori “de can Bartola” o “de can Boda” (1922-2012).

47. Sencelles

Francisca Campaner Fiol “de sa Creu” (1963) (coord.).
Pere Campaner Fiol “de sa Creu” (1933).
Antoni Ferrer Ramis “de ca na Cavallera” (1936).
Miquel Fiol Julià “Let” (1949).
Antoni Vallès Cirer “Merris” (1937).

48. Ses Salines

Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (1950) (coord.).

49. Sineu

Antoni Comes Ferriol “Ganyot” (1945).
Jaume Ferriol Niell “Curolla” (1948).
Gabriel Florit Febrer “Sabateret” (1944) (coord.).
Margalida Font Gelabert “Coca” o “Botonera” (1956) (loc.).
Pere Gelabert Salvà “Titina” (1934).
Antoni Niell Fuster “de can Queixalí” o “es Saig” (1943).
Antoni Pons Martí “d’Orient” (1936).

50. Sóller

Joan Bisbal Coll “des Mirador” (1934).
Joan Cabrer Far “de ca s’Alaronera” (1943).
Joaquim Golard Urgell “es Fosser” o “des Cementeri” (1937).
Maria de la Creu Noguera Miralles “Creu” (1958).
Plàcid Pérez Pastor “en Plàcid” (1950) (coord.).
Antoni Quetglas Cifre “Copinso” (1980).
Antoni Rutlan Ripoll “de can Marc” (1940).

51. Son Servera

† Joan Artigues Servera “Randa” (1930-2013).
Joan Bauzà Vives “Teret” (1964).
Pere Fidel Castro Lliteres “de can Costa” (Manacor, 1986).
Margalida Esteve Servera “Pasta” (1925).
Francisca Mas Esteve “Pasta” o “Frare” (1959) (coord.).
Bartomeu Mas Vives “Frare” (1930).
† Sebastià Mas Vives “Frare” (1921-2013).
Mateu Servera Riera “Fena” (1932).
Antoni Servera Servera “Monjo” (1965).
Joan Vallcaneres Llull “Lluís” (1935).
Miquel Vives Sard “Guidó” (1939).

52. Valldemossa

Antònia Maria Calafat Rivas “de can Garrit” (1967).
† Pere Castell Oliver “de sa Sínia”: (1942-2016).
Francesc Mulet Jiménez “de can Barrera” (1972).
Miquel Ripoll Rutlan “de can Bonshoms” o “de Son Niu” (1939) (coord.).

53. Vilafranca de Bonany

Antoni Amengual Amengual “de can Gorrió” (1934).
Antoni Amengual Barceló “Gorrió” (1942).
Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950) (coord.).
Jordi Rosselló Barceló “de sa Plaça” (1973).

A Menorca

54. Alaior

† Miquel Fuguet Mercadal “de Son Fabiol” (1919-2014)
† Ramon Orfila Juanico “de sa Calç” (1916-2010)
† Bartomeu Pallisser Pons “des Rafal” (1923-2006)
† Joana Pons Melià “des Rafal” (1929-2015)
Bartomeu Pons Olives “de Son Ponç” (1947)
Joan Pons Seguí “de Santa Ponça” (1936)
† Vicent Villalonga Orfila “d’Alcaidús” (1933-2016)

55. Ciutadella

† Onofre Benejam Moll “l’Amo en Nofre” (1914-2010)
Antoni Bonet Bosch (1939)
Francesc Canals Cortès (1963)
Cristòfol Capó Riudavets “de Son Guillem” (1924)

56. es Castell

† Joan Portella Pons “de Santa Anna” (1924-2005)
† Ramon Saura Crespo “Barrancó” (1922-2005)
Bernat Seguí Texidor “de ca na Nena” (1947)
Eduard Serra Tur “Busquets” (1934)

57. es Mercadal

Antoni Marquès Martí (1940)
† Miquel Petrus Rosselló (1924-2015)
† Bartomeu Pons Florit “de Santa Teresa” (1929-2011)
Aleix Riera Alonso (1953)

58. es Migjorn Gran

Rafel Moll Barber “Roca” (1949)
Cristòfol Moll Huguet “es Músic” (1940)
Magí Pelegrí Sales “de Binicodrellet” (1935)
Joan Pons Mascaró “des Pi” (1935)
Marià Pons Mascaró (1943)

59. Ferreries

Samuel Carreras Benejam (1976)
† Josep Carreras Coll “de Binissuès” (1937-2014)
Climent Gonyalons Ponsetí (1927)
Miquel Gonyalons Ponsetí (1933)
† Jeroni Marquès Pons (1919-2008)

60. Maó

Pere Carreras Gomila (1926)
Guillem Gonyalons Gomila “Matxani” (1936)
Pere Payeras Pons (1926)
Tomàs Petrus Sintes “des Banyul” (1937)
Ramon Sintes Reynés “de ses Alzines” (1939)
† Cristòfol Villalonga Olives “Carena” (1930-2016)

61. Sant Lluís

Joan Carreras Gomila “Taa” (1920)
Miquel Coll Pons (1928)
Josep Pons Febrer (1940)
Miquel Seguí Texidor (1942)

A Eivissa i a Formentera

62. Eivissa

Francesc Albado Roig “de sa Calera” (1938)
Vicent Bonet Marí “de can Gerra”, de Sant Mateu (1920)
Francesc Bonet Redolat “de can Pep Bonet” (1936)
Vicent Bonet Riu-sec “Raios” (1936)
Albert Bonet Roig “Gerra” (1950)
Vicent Cardona Francisco “des Cabot” (1931)
Josep Maria Cardona Prats “de ca na Tura” (1922)
Maria Català Costa “Goia” (1926)
Josep Cerveró Tur “Pelegrí” (1917)
Joan Clapés Clapés “de can Sergent” (1920)
Josep Costa Ribas “Costa” (1949)
Francesc Costa Ros “des Terç” (1930)
Àngel Escandell Costa “de ca na Llulla” (1944)
† Vicent Ferragut Ferrer “Ven-y-ven” (1918-2006)
Josep Ferrer Ribas “des Fusteret” (1936)
Vicent Ferrer Tur “Plater” (1916)
Vicent Guasch Cardona “Fontassa” (1909)
Domingo Guasch Serra “de can Domingo” (1917)
Abel Guasch Torres “des Niu” (1925)
Joaquim López Tur “de can Barda” (1934)
Josep Joan Joan Rosselló “Doanís” (1941)
Vicent Marí Guasch “de can Joan d’en Roques” (1930)
Vicent Marí Marí “de can Vicent de n’Andreu” (1931)
Josep Marí Ribas “de can Capità” (1930)
Josep Marí Ribas “Vedell” (1930)
Josep Joan Planells “Bernat” (1914)
Josep Planells Facundo “Frit” (1926)
Joan Planells Ferrer “des Patró” (1912)
Josep Planells Marí “Daifa” (1952)
Vicent Planells Riera “Daifa” (1921)
Francesc Planells Torres “Miquelitos” (1917)
Antoni Prats Calbet “des Coc” (1927)
Josep Ramon Marí “Tanques” (1931)
Vicent Ramon Serra “Roses” (1926)
Antoni Ribas Bonet “de can Pep Tomàs” (1954)
Josep Ribas Bonet “Josepí” (1947)
Josep Ribas Joan “Fillona” (1926)
Àngels Ribas Planells “de cas Adrians” (1945)
Joan Albert Ribas Planells “de cas Adrians” (1936)
Josep Ribas Planells “de cas Adrians” (1942)
Catalina Roig Costa “de can Lluís”, de Sant Mateu (1921)
Antoni Roig Costa “Lluís” o “d’en Bessó” o “de ses Palmeres” (1928)
Josep Joan Roig Marí “des Calero” (1905)
Josep Roig Miquel “de sa Casassa, de can Petit” (1928)
Vicent Roig Serra “Malacosta” (1943)
Salvador Roig Torres “Cardonet” (1925)
Joan Rosselló Tur “del Mar Blau” (1938)
Francesc Serra Bonet “de ses Coves” o “de Cas Serres” (1929)
Josep Serra Bonet “Palermet de ses Barbes” (1936)
Marià Serra Planells “de can Serra des Molí” (1943)
Joan Serra Ribas “de cas Serres” (1924)
Vicent Serra Ribas “de cas Serres” (1914)
Vicent Serra Tur “Matar” (1919)
Josep Joan Torres “Pep Joan” (1919)
Antoni Torres Bonet, “de cas Noi” (1919)
Vicent Torres Ferrer, “de can Cantó” (1912)
Antoni Torres Marí, “de can Lluquí” (1947)
Joan Torres Marí, “de can Rafal” (1950)
Pere Torres Marí, “de s’Arenest” (1921)
Vicent Torres Marí “Fèlix” o “Celleràs” (1921)
Vicent Tur Costa “Josepet” (1938)
Joan Tur Ramis “de sa Fonda Formentera” (1928)
Antoni Tur Roig “de ca na Manyana” (1927)
Joan Vedell Tur “de can Vedell” (1930)

63. Sant Antoni de Portmany

Vicent Bonet Ribas “de cala Salada” (1917)
Antoni Cardona Tur “Mosson” (1909)
Josep Cardona Tur “Cires de Sant Mateu” (1950)
Vicent Cardona Vingut “Mosson de s’Arraval”, de Sant Antoni (1924)
Josep Costa Bonet “d’en Cardona” (1921)
Miquel Costa Bonet “d’en Trull” (1929)
Lluc Costa Costa “Collpouàs” (1931)
Miquel Costa Costa “de can Bet” (1916)
Antoni Costa Tur “de can Guillem”, de Corona (1920)
Josep Costa Tur “de can Guillem”, de Corona (1932)
Josep Costa Tur “d’en Jaume”, de Corona (1927)
Vicent Ribas Costa “Reial” (1939)
Antoni Riera Bonet “d’en Pou” (1944)
Josep Riera Costa “d’en Pou” (1907)
Vicent Riera Costa “de can Riereta”, de Corona (1942)
Antoni Riera Torres “de can Magdalè” (1945)
Antoni Riera Tur “en Collet”, de Corona (1929)
Joan Serra Costa “de can Pinya” (1946)
Antoni Torres Bonet “de ca n’Esteve” (1911)
Joan Torres Costa “de can Mossènyer” (1921)
Miquel Torres Escandell “de cas Pujolet de Benirràs” (1916)
Antoni Torres Roig “de can Roques” (1936)
Joan Tur Costa “de can Pep Tur” (1954)
Joan Tur Roig “de can Lluquinó” (1942)
Joan Tur Tur “de can Pep Solalles” (1920)
Josep Tur Tur “de can Moreno”, de Sant Mateu (1930)

64. Sant Joan de Labritja

Joan Escandell Joan “de can Josepet”, de Sant Miquel (1931)
Joan Escandell Planells “de can Salvador des Port” (1948)
Antoni Ferrer Marí “de cas Quintals” (1918)
Antoni Marí Marí “de can Català”, de sa Cala (1934)
Antoni Marí Marí “de can Rota”, de sa Cala (1947)
Jaume Marí Marí “Refila de Portinatx” (1924)
Joan Marí Marí “de can Covetes”, de sa Cala (1938)
† Joan Marí Marí “de can Miquel d’en Joan”, de sa Cala (1918-2003)
† Joan Marí Marí “de can Xomeu Bosquets” (1926-2010)
Vicent Marí Marí “de can Guimó”, de Sant Joan (1909)
Francesc Marí Roig “de n’Andreu” (1934)
Josep Marí Torres “d’en Miquel” (1932)
Josep Marí Torres “des Cotxo” (1927)
Antoni Riera Torres “de can Magdalè” (1945)
Josep Roig Escandell “de can Pep”, des Port (1924)
Vicent Roig Escandell “des Port” (1921)
† Antoni Torres Marí “d’en Toni”, de sa Cala (1911-2000)
Marià Torres Marí “de can Mariano d’en Sanç” (1923)
Vicent Torres Marí “de can Pere de s’Arenest” (1936)
Vicent Torres Marí “de can Reiet de Xarracó” (1926)
Antoni Torres Torres “de can Salvador”, de Portinatx (1920)
Joan Torres Torres “de can Lluquí de Xarracó” (1916)
Joan Torres Torres “de can Matar” (1929)
Joan Torres Torres “de can Pep d’en Iai” (1933)
Pere Torres Torres “de can Pep Lluquí de Xarracó” (1929)
Vicent Torres Torres “de can Vicent Joan” (1923)
Vicent Torres Torres “de sa Guaita” (1937)
Joan Tur Tur “de can Pep Solalles” (1920)
Josep Tur Tur “de can Moreno”, de Sant Mateu (1930)

65. Sant Josep de sa Talaia

Josep Cardona Cardona “de can Roques” (1923)
Francesc Cardona Ribas “Pujoletí” (1938)
Antoni Cardona Torres “de can Pujolet” (1962)
Jaume Costa Costa “de can Costa” (1934)
Lluc Costa Riera “de ca n’Andreu” (1947)
Vicent Costa Vicaria “de ca na Salvadora” (1923)
Vicent Guasch Cardona “Fontassa” (1909)
Domingo Guasc Serra “de can Domingo” (1917)
Jaume Marí Ribas “de can Rota” (1937)
Josep Marí Riera “de can Manyà”, de ses Salines (1933)
Vicent Planells Rosselló “de can Daifa” (1930)
Antoni Ribas Bonet “de can Pep Tomàs” (1954)
Joan Ribas Ferrer “Portmany” (19??)
Josep Ribas Ferrer “d’en Curt” (1909)
Antoni Ribas Joan “de can Roquetes” (1937)
Vicent Ribas Tur “de can Curt” (1941)
Bartomeu Ribas “de can Curt” (19??)
Bartomeu Roig Marí “en Xanxo” (1960)
Salvador Roig Torres “de can Cardonet” (1925)
Antoni Sala Ribas “de can Nadalet” (1943)
Francesc Serra Bonet “de ses Coves” o “de cas Serres” (1929)
Josep Serra Bonet “Palermet de ses Barbes” (1936)
Josep Torres Costa “Piset” (1932)
Francesc Torres “de can Maseuet” (1955)
Agustí Tur Marí “de can Marc” (1931)
Antoni Tur Marí “de can Toni Marc” (1931)
Josep Tur Marí “de can Marc”, de Sant Agustí des Vedrà (19??)

66. Santa Eulària des Riu

Francesc Albado Roig “de sa Calera” (1938)
† Josep Bonet Bonet “d’en Raios” o “d’en Raios de cas Felius” (19?-1989)
Vicent Bonet Riu-sec “Raios de cala Llonga” (1936)
Joan Ferrer Ferrer “de can Marines”, es Canar (1908)
Josep Juan Guasch “Roques”, de Sant Carles (1920)
Antoni Marí Joan “Salvador” (1929)
Vicent Marí Joan “Casetes”, de Sant Carles (1920)
Vicent Planells Riera “Daifa” (1921)
Josep Ribas Ferrer “de can Covetes”, de Sant Carles (1969)
Josep Ribas Marí “de can Covetes”, de Sant Carles (1936)
† Vicent Riera Torres “des Comodo”, de Cala Llonga (1924-2002)
Antoni Roig Costa “Lluís” o “d’en Bessó” o “de ses Palmeres” (1928)
Josep Serra Bonet “Palermet de ses Barbes” (1936)
Antoni Torres Marí “d’en Toni” (1911)
Vicent Torres Marí “Fèlix” o “Celleràs” (1921)
Antoni Tur Roig “de ca na Manyana” (1927)
Joan Xico “des Pou des Lleó” (19??)

67. Sant Francesc de Formentera

Lluís Castelló Castelló “de na Pepa” (1931)
Joan Castelló Maians “d’en Ros” (1915)
Maria Castelló Marí “d’en Martí d’en Miquel Martí” (1917)
Vicent Castelló Riera “de can Vicent Castelló” (1923)
Joan Castelló “de Can Pep Teuet Ric”(19??)
Miquel Costa Joan “de ca na Bet” (1945)
Santiago Costa Joan “de ca na Bet” (1952)
Constantí Costa Marí “de cas Batlet” (1918)
Francesca Escandell Serra “de can Pep Bosc” (1922)
Esperança Ferrer Cardona “d’en Vicent des Molí” (1920)
Francesc Ferrer Castelló “d’en Teueta” (1930)
Bartomeu Ferrer Ferrer “Andreuet” (1940)
Emília Ferrer Ferrer “de can Joan Andreuet” (1918)
Vicent Ferrer Ferrer “Andreuet” (1927)
Bartomeu Ferrer Joan “de sa Punta” (1925)
Jaume Ferrer Marí “de n’Andreu” (1923)
Joan Ferrer Marí “de sa Punta” (1913)
Joan Ferrer Serra “Andreuet” (1914)
Florenci Ferrer Verdera “de n’Andreuet” (1945)
Vicent Joan Cardona “Campanitx” (1925)
Josep Joan Colomar “Batlet” (1932)
Martí Joan Iern “d’en Miquel Martí” (1914)
Catalina Joan Maians “d’en Jaume de n’Andreu” (1927)
Vicent Maians Marí “Teuet” o “des Molí” (1916)
Bartomeu Maians Serra “des Ca Marí” (1928)
Josep Marí Marí “d’en Toni Forn” (1926)
Joan Portes Marí “Portes” (1934)
Vicent Riera Serra “de can Vicent Riera des Mal Pas” (1938)
Pere Serra Colomar “Gallet” (1928)
Josep Serra Ferrer “de can Serrilla” (1930)
Manuel Serra Ferrer “d’en Joan d’en Corda” (1953)
Vicent Serra Ferrer “de can Blai Sala” (1953)
Josep Serra Joan “d’en Mariano d’en Corda” (1903)
Isidor Torres Cardona “de can Vicent Coves” (1951)
Bartomeu Torres Maians “des Caló” (1916)
Bartomeu Tur Escandell “d’en Carlos” (1928)
Jaume Tur Escandell “d’en Carlos” (1927)
Joan Tur Escandell “d’en Carlos” (1926)
Vicent Tur Escandell “d’en Carlos” (1921)
Josep Tur Serra “Jeroni des Racó” (1924)
Francesc Verdera Joan “Mateu” (1916)
Francesc Verdera Tur “Mateu” (1931)

En total són 547 les persones informants procedents de totes les Illes Balears.